Werkgeluk: 7 tips

werkgeluk

Recent meldde De Nederlandsche Bank dat de Nederlandse economie krachtig herstelt van de coronapandemie. Kunnen we nu inderdaad juichen dat de economie weer groeit? De druk om te presteren wordt steeds hoger. Veel mensen maken zich zorgen over hun werk en inkomen. Dit veroorzaakt meer en meer spanning, onzekerheid, stress en burnout. Met ons werkgeluk is het dus helemaal niet zo goed gesteld. Wat kunnen we doen om te voorkomen dat de volgende crisis een welzijnscrisis wordt?

Hoezo groei?

Economische groei wordt gemeten aan de hand van het Bruto Binnenlands Product (BBP). Het BBP is de totale toegevoegde waarde van alle geproduceerde goederen en diensten in een land. Steeds duidelijker wordt echter dat dit een ouderwetse en heel matige inschatting is van hoe het met ons gaat. Het wordt dus tijd voor een andere blik op economische groei. De groei zou moeten gaan over hoe we er in slagen een betere wereld te creëren. Een wereld waarin duurzame ontwikkeling wordt nagestreefd. Een wereld waarin welzijn en geluk de norm zijn.

Sustainable Development Goals

In 2015 kwamen staatshoofden en regeringsleiders bijeen op het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York. Ze lanceerden ‘The 2030 Agenda’. Inclusief een reeks van 17 ambitieuze doelen, de zogenaamde Sustainable Development Goals (SDGs). Doel was actie te stimuleren op gebieden die van cruciaal belang zijn voor de mensheid en de planeet:

 • People (mensen): “Een einde maken aan armoede en honger, in al hun vormen en dimensies. En ervoor zorgen dat alle mensen hun potentieel in waardigheid, gelijkheid en in een gezonde omgeving kunnen vervullen.”
 • Planet (planeet/milieu): “De planeet beschermen tegen degradatie. Onder meer door duurzame consumptie en productie. Door duurzaam beheer van de natuurlijke hulpbronnen. En door dringende maatregelen te nemen tegen klimaatverandering. Zodat het de behoeften van de huidige en toekomstige generaties kan ondersteunen.”
 • Prosperity (welvaart): “Ervoor zorgen dat alle mensen een voorspoedig en bevredigend leven kunnen leiden. En dat economische, sociale en technologische vooruitgang plaatsvindt in harmonie met de natuur.”

Later zijn aan dit 3P-model nog twee doelstellingen toegevoegd:

 • Peace (vrede): “Het bevorderen van vreedzame, rechtvaardige en inclusieve samenlevingen. Vrij van angst en geweld. Er kan geen duurzame ontwikkeling bestaan zonder vrede. En geen vrede zonder duurzame ontwikkeling.”
 • Partnership (partnerschap): “Het mobiliseren van middelen om een solide wereldwijd partnerschap te implementeren. Gebaseerd op een geest van versterkte wereldwijde solidariteit. Met deelname van alle landen, alle belanghebbenden en alle mensen.”

Mentale fitheid en welzijn

De SDG’s vormen een richtlijn voor wereldwijde duurzame ontwikkeling. Door de 5 P’s in onderlinge harmonie na te streven, kunnen organisaties op lange termijn resultaten blijven behalen zonder onomkeerbaar negatieve effecten op onze leefomgeving. Een goede zaak, maar er ontbreekt iets essentieels aan deze 5 P’s. Geen doelen zijn gesteld voor ons persoonlijk geluk, mentale fitheid en welzijn. Data daarover zijn dan ook nog nauwelijks beschikbaar.

Gallup, een Amerikaans onderzoek- en adviesbureau dat vooral bekend is door haar opiniepelingen, brengt daar verandering in. Twee van Gallup’s leidende personen, Clifton en Harter (2021), hebben beschreven hoe je mentale fitheid en welzijn kunt meten door twee krachtige vragen te stellen:

 1. Stel je voor dat je op een trap staat met 10 treden. Trede 10 beschrijft je best mogelijke leven en trede 1 beschrijft je slechtst mogelijk leven. Op welke trede sta jij vandaag?
 2. Stel je dezelfde trap voor over vijf jaar. Op welke trede denk jij dan te staan?

Gallup Net Thriving-score

Het antwoord op deze twee vragen bepaalt je Gallup Net Thriving (GNT)-score en onthult of je een bloeiend, worstelend of lijdend bestaan leeft. Gallup bepaalde deze categorieën op basis van analyses van meer dan een miljoen respondenten in 160 landen:

 • Bloeiend. Deze respondenten hebben een positieve kijk op hun huidige levenssituatie (huidige score 7 of hoger). Ze hebben een positieve kijk op de komende vijf jaar van hun leven (toekomstige score 8 of hoger).
 • Worstelend. Deze respondenten worstelen in hun huidige levenssituatie. Ze hebben een onzeker of negatief beeld van hun toekomst. Ze rapporteren dagelijkse stress en voortdurende zorgen.
 • Lijdend. Deze respondenten noemen hun leven ellendig (huidige score 4 en lager). Ze hebben een negatieve kijk op de komende vijf jaar van hun leven (toekomstige score 4 en lager).

Gallup’s analyse toont aan dat betrokkenheid bij het werk een sleutelrol speelt om mensen een bloeiend leven te laten rapporteren. We brengen immers veel uren op het werk door. Op basis daarvan stelt Gallup dat leidinggevenden met gerichte interventies het werkgeluk van hun medewerkers kunnen beïnvloeden. Daarmee verminderen ze gezondheidsproblemen, zorgen en stress van hun medewerkers. En dat vertaalt zich direct in reductie van het ziekteverzuim, verhoging van de productiviteit en versterking van innovatie. En ook: minder personeelsverloop en grotere aantrekkingskracht op talent.

Hoe leidinggevenden werkgeluk kunnen vergroten

Uit de veelheid van adviezen die Clifton en Harter geven, heb ik de volgende 7 acties geselecteerd. Ik beschrijf ze ook uitgebreider in mijn E-books ‘Teamcraft‘ en ‘Verbinding als vaardigheid‘:

 • Informeer medewerkers tijdig over zowel positieve als negatieve ontwikkelingen.
 • Betrek hen bij plannen en besluiten over de toekomst.
 • Zorg dat iedereen in je organisatie zijn persoonlijke sterke eigenschappen kent. En laat iedereen zoveel mogelijk gebruik maken van die sterke punten.
 • Coach medewerkers bij het stellen, bijsturen en realiseren van gemeenschappelijke en individuele doelen.
 • Stimuleer medewerkers zich te uiten over hun ideeën en wensen.
 • Geef het goede voorbeeld voor een gezonde levensstijl.
 • Beschouw jullie regels, richtlijnen, communicatie en uitingen van waardering. Dragen ze bij aan het welzijn van jullie medewerkers en de door jullie gewenste cultuur?

Tot slot

Opnieuw, na de Q12-vragenlijst, levert Gallup een eenvoudig en bruikbaar tool, waarmee echt een verschil kan worden gemaakt. Weliswaar zijn voor geluksbeleving vooral subjectieve, individuele ervaringen doorslaggevend. Een geluksmeting zal daarom nooit een absolute, objectieve standaard vormen. Maar dat maakt haar niet minder waardevol. De GNT-score kan uitstekend bijdragen om een ontwikkeling in gang te zetten naar meer aandacht voor vergroting van werkgeluk. Hoe is jouw individuele GNT-score? En hoe schat je die in voor de organisatie waarin je werkt? Wat zou je kunnen doen om jullie werkgeluk te verhogen?

Referenties

 • Clifton, J. & Harter, J. (2021), Wellbeing at work. New York: Gallup Press.