Gedragscode

Commitments

Paul Stroomer Coaching & Advies houdt zich aan een erkende gedragscode en werkt volgens de volgende belangrijkste commitments in zowel coachings- als adviestrajecten:

 • Ik beschouw de relatie met cliënten als strikt vertrouwelijk. Zelfs de namen van cliënten zijn vertrouwelijk tenzij de cliënt toestemming geeft zijn/haar naam te noemen of te gebruiken.
 • Wanneer ik overeenkomsten afsluit met bedrijven of organisaties, beschouw ik de individuele medewerkers als cliënten en respecteer ik hun recht op vertrouwelijkheid.
 • Ik ben eerlijk, zeg wat ik doe en doe wat ik zeg.
 • De afspraken met mijn cliënten zijn helder. Daarbij ben ik duidelijk over wat ik wel en wat ik niet kan. Resultaat kan ik niet garanderen, maar ik zet mij ten volle in.
 • Ik berokken niemand schade. Als ik er getuige van ben dat mijn cliënt zichzelf of anderen schade berokkent, ben ik niet langer gehouden aan mijn belofte van vertrouwelijkheid. In dat geval zal ik passende actie nemen en mijn cliënt hierover informeren.
 • Als ik een belangenconflict signaleer, maak ik dat kenbaar.
 • Ik houd me aan de wet.
 • Ik werk niet met cliënten bij wie ik potentie voor groei niet zie.
 • Permanent zal ik mij professioneel blijven ontwikkelen door middel van coaching, intervisie en studie.

Ethische gedragscode

Als coach onderschrijf ik daarnaast de ethische gedragscode van de International Coach Foundation (ICF), die hieronder is beschreven.

Deel 1: Definities

 • Coachen: Coachen is een partnerschap aangaan met een coachee in een stimulerend en creatief proces. Het doel is de coachee te inspireren om zijn/haar persoonlijke en professionele potentieel optimaal te benutten.
 • Professionele coachingsrelatie: Er is sprake van een professionele coachingsrelatie als het coachen plaatsvindt binnen het kader van een zakelijke overeenkomst of contract dat de verantwoordelijkheid van elke partij vaststelt.
 • Om de rollen in de coachingsrelatie te kunnen verduidelijken, is het soms noodzakelijk onderscheid te maken tussen coachee en sponsor. De ‘coachee’ is de persoon die wordt gecoacht en de ‘sponsor’ is de entiteit (met inbegrip van haar vertegenwoordigers) die de coachingsdiensten betaalt en/of regelt. In veel gevallen zijn coachee en sponsor één en dezelfde persoon en wordt naar hen gezamenlijk verwezen als de coachee. In alle gevallen moeten in coachingsovereenkomsten duidelijk de rechten, rollen en verantwoordelijkheden van zowel coachee als sponsor zijn vastgelegd als zij niet één en dezelfde persoon zijn.

Deel 2: De ICF-normen voor ethisch gedrag

Sectie 1: Professioneel gedrag in het algemeen

Als coach zal ik:

 • In het openbaar niet opzettelijk verklaringen afleggen die onwaar of misleidend zijn over wat ik als coach te bieden heb. Ik zal geen onjuiste beweringen doen in geschreven documenten over het beroep van coach, mijn referenties of de ICF.
 • Nauwkeurig mijn kwalificaties, expertise, ervaring, certificaten en referenties meedelen.
 • De inspanningen en bijdragen van anderen erkennen en waarderen en ze niet als de mijne claimen. Ik erken dat elke overtreding van deze norm aanleiding kan geven tot juridische stappen van derden.
 • Altijd de grootst mogelijke waakzaamheid betrachten m.b.t. persoonlijke problemen die mijn coachingsprestatie of mijn professionele coachingsrelatie(s) kunnen schaden of  beïnvloeden. Als de feiten en omstandigheden dit vereisen, zal ik onmiddellijk professionele hulp zoeken en bepalen welke actie noodzakelijk is; ook als dit een opschorting of beëindiging van mijn coachingsrelatie(s) zou vereisen.
 • Gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de ICF-gedragscode voor elke coachopleiding, mentoring en superviserende activiteiten als coach.
 • Onderzoek verrichten en rapporteren op bekwame, eerlijke wijze. Daarbij zal ik wetenschappelijke normen en toepasselijke richtlijnen in acht nemen. Mijn onderzoek zal worden uitgevoerd met de noodzakelijke toestemming en goedkeuring van alle betrokkenen. Met mijn benadering zal ik de deelnemers tegen elke mogelijke schade beschermen. Elk onderzoek zal worden uitgevoerd op een wijze die in overeenstemming is met de relevante wetten van het land waar het onderzoek plaatsvindt.
 • Bestanden, die tijdens mijn coachingsactiviteiten worden opgemaakt, bijhouden, bewaren en verwijderen in functie van geheimhouding, veiligheid en privacy. Dit in  overeenstemming met alle wetten en overeenkomsten die hierop van toepassing zijn.

Sectie 2: Belangenconflicten

Als coach zal ik:

 • Ernaar streven om (mogelijke) belangenconflicten te vermijden. Ik zal dergelijke conflicten in alle openheid bekend maken. Ik zal zelf voorstellen om een stap opzij te zetten als een dergelijk conflict zich voordoet.
 • Aan mijn coachee en zijn/haar sponsor elke te verwachten vergoeding van derden meedelen, die ik zou kunnen betalen of ontvangen voor verwijzingen van die coachee.
 • Alleen diensten, goederen of andere niet-geldelijke vergoedingen uitwisselen als dit de coachingsrelatie niet in het gedrang brengt.
 • Niet opzettelijk enig persoonlijk, professioneel of geldelijk profijt of voordeel halen uit de coach/coachee-relatie, tenzij dit in de overeenkomst of het contract werd overeengekomen.

Sectie 3: Professioneel gedrag met coachee

Als coach zal ik:

 • Geen opzettelijk misleidende of onjuiste beweringen doen over wat mijn coachee of sponsor van mij als coach of van het coachingsproces kan verwachten.
 • Aan mijn potentiële coachee of sponsor geen informatie of advies geven waarvan ik weet of meen dat ze misleidend of vals is.
 • Duidelijke overeenkomsten of contracten met mijn coachee en sponsor sluiten. Ik zal alle overeenkomsten of contracten die worden opgemaakt in de context van professionele coachingsrelaties naleven.
 • Zorgvuldig alle noodzakelijke uitleg geven en ernaar streven dat, voorafgaand aan of tijdens de eerste sessie, mijn coachee en sponsor de aard van coachen, de aard en limieten van geheimhouding, financiële regelingen en alle andere voorwaarden van de coachingsovereenkomst of contract begrijpen.
 • Ervoor verantwoordelijk zijn om duidelijke, passende en cultureel gevoelige grenzen te bepalen voor elk mogelijk fysiek contact met mijn coachee of sponsor.
 • Geen seksuele betrekkingen met mijn huidige coachee of sponsor aangaan.
 • Het recht van mijn coachee eerbiedigen om de coachingsrelatie stop te zetten, afhankelijk van de bepalingen van de overeenkomst of het contract. Ik zal letten op signalen die erop wijzen dat de coachee niet langer gebaat is bij de coachingsrelatie.
 • De coachee of sponsor ertoe aanzetten om te veranderen wanneer ik meen dat de coachee of sponsor beter door een andere coach of hulpverlener kan worden geholpen.
 • Mijn coachee voorstellen om gebruik te maken van de diensten van andere professionele hulpverleners wanneer ik dit noodzakelijk of passend acht.

Sectie 4: Geheimhouding/privacy

Als coach zal ik:

 • Het strengste niveau van geheimhouding handhaven met betrekking tot  informatie over coachees en sponsors. Alleen op basis van een duidelijke overeenkomst of contract zal ik informatie aan een andere persoon overmaken, tenzij de wet dat vereist.
 • Een duidelijke overeenkomst maken over de wijze waarop coachingsinformatie tussen coach, coachee en sponsor zal worden uitgewisseld.
 • Wanneer ik optreed als trainer van leerling-coaches, de beleidslijnen inzake geheimhouding aan de studenten verduidelijken
 • Geassocieerde coaches en andere personen die ik leid ten dienste van mijn coachee en hun sponsor duidelijke overeenkomsten en contracten laten opmaken tot het naleven van de ICF-gedragscode.

Deel 3: De ethische ICF-verbintenis

 • Ik erken en aanvaard de ethische en wettelijke verplichtingen na te leven tegenover coachees en sponsors, collega’s en het publiek in het algemeen.
 • Ik beloof om te voldoen aan de ICF-gedragscode en deze normen toe te passen bij de personen die ik coach.