Todos los seres humanos tienen tres vidas: pública, privada y secreta.

Alle mensen hebben drie levens: openbaar, privé en geheim.

Gabriel García Márquez

Privacy

In deze verklaring leg ik uit wat ik doe om je privacy te beschermen. En hoe ik met je persoonsgegevens omga als je bezoeker bent van deze website of cliënt wordt van Paul Stroomer Coaching & Advies.

1. Privacy

Jouw privacy is voor mij van groot belang. Ik ga zorgvuldig om met de persoonsgegevens die je mij toevertrouwt. Ik houd mij aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving (Algemene Verordening Gegevensverwerking en e-privacyverordening).

Als je gebruik maakt van mijn diensten, worden je persoonsgegevens (naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer) gebruikt om: 

  • Met je te kunnen communiceren.
  • Je informatie en een factuur te kunnen sturen.

2a. Beheer website

De website paulstroomer.nl staat onder beheer van Paul Stroomer Coaching & Advies.

2b. Gegevens van website-bezoekers

Paul Stroomer Coaching & Advies heeft technische en organisatorische maatregelen getroffen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Denk daarbij aan unieke gebruikersnamen en wachtwoorden.

2c. Cookies

  • De website paulstroomer.nl gebruikt technische en analytische cookies. Dat betekent dat bij je eerste bezoek aan deze website kleine bestandjes worden opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Deze cookies zijn noodzakelijk voor de correcte werking van de website. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies opslaat.
  • De analytische cookies van Google Analytics dienen uitsluitend voor SEO-analyse-doeleinden. Deze informatie is anoniem en op geen enkele wijze te herleiden naar een persoon of organisatie.

3. Gegevens voor derden

Ik geef of verkoop je persoonsgegevens onder geen enkele voorwaarde aan andere bedrijven, personen of instellingen, anders dan met jouw uitdrukkelijke toestemming of tenzij een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

4. Beveiliging

Jouw persoonsgegevens in mijn off-line klantendatabase worden goed beveiligd opgeslagen door middel van unieke gebruikersnamen en wachtwoorden.

5. Inzage en wijzigen van je gegevens 

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens ik van jou heb opgeslagen, kun je contact met me opnemen. Wanneer je inzage in je gegevens wilt, geef ik deze pas nadat ik heb zekergesteld dat je bent wie je zegt te zijn door het stellen van controlevragen. Je hebt de volgende rechten: 

  • Inzage in de precieze persoonsgegevens die ik van jou heb vastgelegd.
  • Uitleg krijgen over wat met jouw persoonsgegevens wordt gedaan.
  • Het laten corrigeren van fouten.
  • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens, tenzij dit in strijd is met een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld de verplichting naar de fiscus ten aanzien van tenaamstelling op facturen).
  • Intrekken van toestemming voor gebruik en opslag van jouw persoonsgegevens.

6. Klacht indienen

Als je vindt dat ik onvoldoende zorgvuldig omga met jouw persoonsgegevens en je bent niet tevreden over de wijze waarop ik jouw bezwaar heb geprobeerd weg te nemen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

7. Vragen

Je kunt met je vragen over deze privacy-verklaring terecht bij Paul Stroomer Coaching & Advies. De contactgegevens zijn:

T: 06-37617242

E: info@paulstroomer.nl

W: paulstroomer.nl

8. Disclaimer

Paul Stroomer Coaching & Advies is gerechtigd de inhoud van deze privacy-verklaring te wijzigen zonder de bezoekers van de website daarvan op de hoogte te stellen. De laatste wijziging is doorgevoerd op 8 januari 2024.